Rekonstrukcija i obnova Ulice Vuka Karadžića u Prijedoru

Štampa

U Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta koji je usvojen 2015. godine između ostalog predviđena je i rekonstrukcija Ulice Vuka Karadžića. Rekonstrukcija pomenute ulice će se obavljati u dvije faze. Prva faza će obuhvatiti radove u sekciji 1 i 2.  Sekcija 1 obuhvata prostor između Ulice Petra Petrovića Njegoša i Ulice Miloša Obrenovića. Ukupna površina ove sekcije je 4.030 m2 a dužina 230 m, širina kolovozne trake je 6 m a širina pješačke staze je 2,4 m. Sekcija 2 obuhvata prostor između Ulice Miloša Obrenovića i Ulice Nikole Pašića. Ukupna površina ove sekcije je 4.691 m2 a dužina 240 m, širina kolovozne trake je 6 m a širina pješačke staze je 1,6 m. Rekonstrukcija Ulice Vuka Karadžića obuhvatiće sledeće:

- zamjena postojećeg kanalizacionog kolektora

- izgradnja novog sistema površinske odvodnje, atmos. kolektora i slivnika

- zamjena instalacija daljinskog grijanja u obuhvaćenoj zoni

- zamjena niskonaponske i srednjenaponske infrastrukture

- zamjena ulične rasvjete

- zamjena kablovske kanalizacije

- sanacija oštećenih i sadnja novih stabala u drvoredu

- izgradnja novih kolovoznih i pješačkih površina

Sekcija 3 koja obuhvata prostor između ulica Nikole Pašića i Prote Meteje Nenadovića, ukupne dužine 222 m i površine 3.523 m2 će biti rekonstruisana u drugoj fazi.

Investitor projekta rekonstrukcije je Grad Prijedor a JP Zavod za izgradnju grada - Prijedor je za ovu investiciju uradio Idejni i Glavni projekat.

Prijedor, 17.04.2016. godine.