Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Ulici Petra Petrovića Njegoša u Prijedoru

Štampa

U Prijedoru je planirana izgradnja još jednog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+5+Pe. Objekat će biti izgrađen u Ulici Petra Petrovića Njegoša. Investitor ovog objekta je Stakić Milorad sa kojim je JP Zavod za izgradnju grada Prijedor zaključilo Ugovor o izradi neophodne investiciono-tehničke dokumentacije.

Prije početka izgradnje ovog objekta JP Zavod za izgradnju grada Prijedor će izraditi sledeću dokumentaciju: Idejno rješenje, Glavni projekat (sve faze), Projekat enterijera i Elaborat zaštite od požara.

Prijedor, 24.03.2015. godine