JA slide show
 

Konkurs za dodjelu stipendije

El. pošta Štampa PDF

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/2004 i 78/2011), a u vezi sa članom 3. Pravilnika o stipendiranju studenata, broj: 02-81-1/17 od 08.02.2017. godine, Odluke o  raspisivanju konkursa za dodjelu  jedne stipendije, broj: 02-95-2/17 od 08.02.2017. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor,  raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu jedne studentske stipendije Javnog preduzeća

„Zavod za izgradnju grada“Prijedor

1. Javno preduzeće „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor dodjeljuje jednu (1) stipendiju za redovnog studenta III godine prvog ciklusa, koji se školuje na

Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu – Odsjek geodezija.

2. Stipendija Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor dodjeljuje se redovnom studentu III godine Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta – Odsjek geodezija, koji ima stalno prebivalište na teritoriji Grada Prijedora.

3. Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2016/2017 godinu.

4. Kandidati koji se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

- uvjerenje o državljanstvu,

- lična karta,

- potvrda o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- potvrda CIPS-a o prebivalištu,

- uvjerenje o redovnom upisu godine studija,

- kućna lista,

- indeks,

- uvjerenje o ličnim primanjima u zadnjih šest mjeseci za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva,

- potvrda Zavoda za zapošljavanje – Filijala Prijedor za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva,

- rješenje nadležnog organa za boračko-invalidsku zaštitu o porodičnoj ili ličnoj invalidnini za članove porodica poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,

- rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,

- izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa da ne prima stipendiju iz drugih izvora finansiranja,

- fotokopiju tekućeg računa na ime studenta, koji je otvoren u nekoj od banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj.

5. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte, na adresu: Javno preduzeće „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, 79101 Prijedor, ul. Miloša Obrenovića broj 18c ili neposrednom predajom na protokol preduzeća.

6. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor www.zigpd.com

7. Rok za podnošenje prijava je 15 dana, računajući od dana zadnjeg objavljivanja javnog konkursa.

8. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

9. Na osnovu konačnog rješenja o dodjeli stipendije Javno preduzeće „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor u svojstvu davaoca stipendije i korisnik stipendije zaključiće ugovor o stipendiranju kojim će regulisati međusobna prava i obaveze.

 

Broj: 02-141-1/17                                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 02.03.2017.godine                                               NADZORNOG ODBORA

Rajilić Radovan

Prijedor, 17.04.2016. godine.

 

Pretraga sajta

Linkovi