JA slide show
 

Izgradnja novog administrativno-poslovnog objekta za potrebe preduzeća Komunalne usluge A.D. Prijedor

El. pošta Štampa PDF

U Prijedoru je 17. novembra 2014. godine između JP Zavod za izgradnju grada Prijedor i preduzeća Komunalne usluge A.D. Prijedor potpisan Ugovor o izradi tehničke dokumentacije, vođenju stručnog nadzora i obavljanju administrativno-stručnih poslova vezanim za izgradnju nove poslovne zgrade ovog preduzeća.

Ovim ugovorom u okviru izrade tehničke dokumentacije obuvaćena je izrada Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju poslovnog objekta, izrada Glavnog projekta izgradnje poslovnog objekta po svim fazama: arhitektonska, konstruktivna, mašinska, elektro i hidro faza, izrada Projekta eksterijera i izrada Priloga mjera zaštite od požara. 

Pored ovog, ugovorom je predviđeno i obavljanje stručnog nadzora tokom izgradnje poslovnog objekta te obavljanje administrativno-stručnih poslova vezanim za pribavljanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i ostale potrebne dokumentacije.

Novi objekat spratnosti P+1 će biti izgrađen u Ulici Osmana Džafića u naselju Donja Puharska.

 

Prijedor, 18.11.2014. godine

 

Rekonstrukcija zgrade Osnovnog suda u Prijedoru

El. pošta Štampa PDF

U narednih šest mjeseci u Prijedoru će biti obnovljena zgrada Osnovnog suda. Ovim projektom predviđeno je kompletno renoviranje postojećeg dijela zgrade kao i nadogradnja još jednog sprata sa ugradnjom lifta.

Obnova zgrade Osnovnog suda biće finansirana iz donacije Kraljevine Norveške u iznosu od 1,5 milion konvertibilnih maraka a u okviru projekta - Unapređenje efikasnosti pravosuđa u BiH.

Memorandum o raziumijevanju, koji se odnosi na rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovnog suda u Prijedoru, su potpisali Goran Zlatković, ministar pravde u Vladi Republike Srpske, An Vibeke Lilo, ambasador Kraljevine Norveške u BiH, Milan Tegeltija, predsjednik Viskokog sudskog i tužilačkog savjeta u BiH i Duško Miloica. predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru.

Projekat rekonstrukcije zgrade Osnovnog suda u Prijedoru je uradilo JP Zavod za izgradnju grada Prijedor koje će ujedno obavljati i projektantski nadzor u toku rekonstrukcije objekta.

 

Prijedor 8.11 2014. godine

 

Rekonstrukcija objekta robne kuće „Borac“ u Prijedoru

El. pošta Štampa PDF

U Prijedoru je počela obnova robne kuća "Borac". Investitor radova je preduzeće „Krajina Borac“ A.D. Banja Luka koje je ujedno i vlasnik ovog objekta a izvođač radova je "Zrnić Kompani“ d.o.o. iz Prijedora.

Robna kuća "Krajina Borac“ A.D. Prijedor i JP "Zavod za izgradnju grada“ Prijedor sklopili su ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji fasade, promjeni fasadne bravarije i dogradnji panoramskog lifta na ovom objektu.

 

Prijedor, 5.11.2014. godine

 

Adaptacija i rekonstrukcija zgrade Pozorišta Prijedor

El. pošta Štampa PDF

Zajedničkom investicijom Grada Prijedora i Vlade Republike Srpske ovih dana pristupilo se radovima na sanaciji zgrade pozorišta u Prijedoru. Pored adaptacije postojećeg dijela objekta ovim radovima biće obuhvaćena i dogradnja novih 197 m2 prostora iznad postojećeg dijela zgrade, rekonstrukcija krova te termička zaštita fasadnih betonskih zidova.
Za izvođača radova na ovom objektu odabrano je građevinsko preduzeće „Tekton“ d.o.o. iz Banja Luke.
 

Projekat adaptacije, nadziđivanja i rekonstrukcije zgrade Pozorišta Prijedor uradilo je JP "Zavod za izgradnju grada" Prijedor koje će ujedno obavljati i poslove nadzora u toku izvođenja radova na ovom objektu.

Vrijednost radova na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade pozorišta procijenjena je na 409.000 KM. 

 

Rok za završetak radova na ovom objektu je šest mjeseci.

Prijedor, 02.11.2014. godine

 

Izgradnja nove zelene pijace u naselju Pećani u Prijedoru

El. pošta Štampa PDF

Građanima Prijedora će uskoro na raspolaganju biti i objekat nove zelene pijace u Ulici Vožda Karađorđa,  lociran između naselja Pećani i Raškovac.

U okviru ovog projekta, neposredno prije početka radova na izgradnji pijace, obavljeno je natkrivanje kanalizacionog kolektora u dužini od 280 m. Objekat nove zelene pijace obuhvata izgradnju osnovne zgrade površine 300 m2, natkrivanje dijela vanjske pijace, popločavanje prostora predviđen za postavljanje prodajnih tezgi te izgradnju pristupne saobraćajnice.

Objekat nove pijace će u svom sastavu imati sve potrebne sadržaje koje objekti ovakve vrste inače imaju.

Za realizaciju ovog projekta angažovana su sledeći izvođači: za izgradnju saobraćajnice angažovano je preduzeće "Unijat-M" d.o.o. iz Prijedora, za popločavanje platoa pijace angažovani su "Prijedorputevi" d.o.o. a za izgradnju poslovnog objekta odabrano je građevinsko preduzeće “Niskogradnja-Marjanović“ d.o.o. iz Prijedora.

Iz budžeta Grada Prijedora za nastavak izgradnje zelene pijace u naselju Pećani predviđeno je 500.000 konvertibilnih maraka.

Pored rješavanja imovinsko pravnih odnosa JP "Zavod za izgradnju grada" je izradio i Glavni projekat za ovaj objekat a ujedno će obavljati i nadzor nad izvođenjem radova.

Prijedor, 31.10.2014. godine

 

Izrada II faze sportske dvorane u naselju Urije u Prijedoru

El. pošta Štampa PDF

U Prijedoru su u toku radovi na izgradnji II faze sportske dvorane u naselju Urije. Ova faza obuhvata: postavljanje armiranobetonske konstrukcije te krovno čelične konstrukcije sa pokrovom, odvod vode sa krova, postavljanje fasadnih panela i krovne konstrukcije, izradu gromobranskih instalacija kao i zidarske radove. Vrijednost ove faze radova je 1.678.000 KM dok je vrijedost ukupne investicije oko 6 miliona konvertibilnih maraka.

Kapacitet dvorane će biti 1.880 mjesta za posjetioce, 50 mjesta u VIP loži i 12 mjesta u loži za novinare.

Kapacitet parking prostora ispred dvorane je 122 mjesta za putničke automobile i četiri parking mjesta za autobuse.

Investitor ovog objekta je Grad Prijedor a izvođač radova II faze sportske dvorane je "MB Modul“ D.O.O. Prijedor.

Grad Prijedor je za nadzorni organ tokom izvođenja II faze radova na ovom objektu imenovano JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor.

 

Prijedor, 22.9.2014. godine

 

Projekat regionalnog vodovoda "Crno vrelo"

El. pošta Štampa PDF

Realizacijom projekta izgradnje regionalnog vodovoda "Crno vrelo" biće riješen problem vodosnabdijevanja vodom oko 30.000 stanovnika koji gravitiraju ovoj teritoriji gradova Banja Luka i Prijedora. Vodovod "Crno vrelo" je dug oko 26 kilometara i povezuje Bronzani Majdan (Banja Luka) i Petrov Gaj (Prijedor).

 

Snabdijevanje vodom iz sistema "Crno vrelo" na teritoriji grada Prijedor biće obuhvaćena naselja Jelićka, Gradina, Marićka, Niševići, Omarska, Kevljani, Petrov Gaj i Kamičani.

Projekat izgradnje “Crnog vrela” podijeljen je u tri dijela, a ukupna vrijednost projekta oko 12,5 miliona KM. Zajedničke objekte finansiraju grad Banjaluka sa 60 odsto i grad Prijedor sa 40 odsto, dok će posebne objekte finansirati svaka lokalna zajednica na svom teritoriju.

Izgradnja primarnog dijela vodovodnog sistema “Crno vrelo” je pri kraju, preostali su još manji radovi na objektu za tretman vode, kao i nabavka opreme.

 

JP Zavod za izgradnju grada Prijedor je u ovom projektu obavljao poslove revizije projektne dokumentacije odnosno primopredaje izvedenih radova.

 

Javni uvid u Nacrt plana parcelacije zona uz magistralni put M-15 Prijedor-Kozarska Dubica Sekcija 1 Sjever

El. pošta Štampa PDF

Obavještava se javnost da će se u periodu od 15.11. - 17.12.2013. godine svakim radnim danom od 8 - 15 časova u prostorijama JP Zavod za izgradnju grada – Prijedor u Ulici Miloša Obrednovića 18c biti izložen na javni uvid:

Nacrt Plana parcelacije zona uz magistralni put M-15

 Prijedor-Kozarska Dubica – Sekcija 1 SJEVER

 

Za vrijeme trajanja javnog uvida, svako fizičko i pravno lice može dati svoje mišljenje i prijedloge na izloženi Nacrt:

 

- upisom u Knjigu primjedbi koja se nalazi u prostorijama Zavoda gdje je Plan

  izložen ili

- u formi dopisa Administrativnoj službi Grada Prijedora – Odjeljenju za 

  prostorno uređenje.

 

Izrada studije biciklističkih ruta grada Prijedora

El. pošta Štampa PDF

JP "Zavod za izgradnju grada" Prijedor zajedno sa Turističkom organizacijom grada Prijedora i Odjeljenjem za prostorno uređenje grada Prijedora radi na izradi projekta "Studija biciklističkih ruta područja grada Prijedora". Ovaj projekat ima veliki značaj za dalji razvoj i unapređenje turizma grada Prijedora. Glavni cilj projekta je formiranje konkretnog turističkog proizvoda iz oblasti sportskog i seoskog turizma, koji bi kroz promotivne aktivnosti bio prezentovan domaćim i regionalnim turističkim agencijama, turoperatorima a u cilju povećanja broja posjeta gostiju zainteresovanih za ovaj vid turističke ponude.

Finansiranje ovog projekta u iznosu od 10.000 KM je obezbjeđeno iz budžeta Grada Prijedora za 2013. godinu.

 

Javni uvid u Nacrt urbanističkog plana grada Prijedora 2012/2032

El. pošta Štampa PDF

Obavještava se javnost da se izlaže na javni uvid Nacrt strateškog dokumenata prostornog uređenja:

Javni uvid u Nacrt urbanistički plana grada Prijedora 2012 / 2032. 

Nacrt ovog Plana biće izložen je na javni uvid u prostorijama stručne organizacije JP Zavod za izgradnju grada – Prijedor, Ul. Miloša Obrenovića 18c (hol na prvom spratu) svaki radni dan osim subote, nedelje i državnih praznika u vremenu od 8 do15 časova u periodu od 13.09. do 14.10.2013.godine. Elektronsku verziju Nacrta grafičkog priloga: Granice obuhvata Plana, podcjeline i namjena površina moguće je preuzeti.

Takođe, u kancelariji 48 Odjeljenja za prostorno uređenje i u prostorijama  „Urbis Centar“ d.o.o. Banjaluka (Jovana Dučića 23a, Banjaluka)  mogu se dobiti usmena tumačenja izloženog Nacrta.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, tj. sve do 14.10.2013.god. svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na materijal Nacrta:

- upisom u Knjige primjedbi koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će Nacrt Plana biti izložen

- dostaviti u formi dopisa Administrativnoj služni Grada Prijedora – Odjeljenju za prostorno uređenje.

 
Strana 2 od 4

Pretraga sajta

Linkovi