JA slide show
 

Počela izgradnja stambeno-poslovnog bloka u Ulici Vojvode Putnika u Prijedoru

El. pošta Štampa PDF

Javno preduzeće “Zavod za izgradnju grada“ Prijedor i Preduzeće Niskogradnja Marjanović“ D.O.O. i RŽR „Ljubija“ A.D. iz Prijedora su 1.12.2016. godine sklopili Ugovor o izradi investiciono-tehničke dokumentacije vezane za izgradnju novog stambeno-poslovnog objekta, pod radnim nazivom „Zelena pijaca 2“, koji će biti lociran na prostoru bivše zelene pijace u Prijedoru.

U okviru ovog projekta JP Zavod za izgradnju grada će učestvovati u:

- Izradi Stručnog mišljenja i Urbanističko-tehničkih uslova o mogućnostima izgradnje Stambeno-poslovnog bloka „Zelena pijaca 2“ sa pratećom infrastrukturom u naselju Pećani u Prijedoru na uglu ulica Žarka Zgonjanina, Vožda Karađorđa i Vojvode Putnika i na zemljištu označenom kao k.č. broj 1132 K.O. Prijedor 1 (novi premjer);

- Izradi Idejnog rješenja za izgradnju stambeno-poslovnog bloka „Zelena pijaca 2“ sa pratećom infrastrukturom.

-  Izradi Glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog bloka „Zelena pijaca 2“ sa pratećom infrastrukturom, spratnosti Po+P+5, na dijelu Po+P+4, ukupne bruto građevinske površine 17.200 m2. Glavni projekat se sastoji od:

- Arhitektonskog projekta

- Konstruktivnog projekta

- Projekta elektroinstalacija

- Projekta vodovoda i kanalizacije

- Mašinskog projekta

- Izradi Projekta eksterijera;

- Izradi Elaborata zaštite od požara;

- Vođenju stručnog nadzora tokom izgradnje predmetnog objekta, od momenta uvođenja izvođača radova u posao pa do završetka radova – za sve faze izgradnje,

- Obavljanju svih administrativno-stručnih poslova u svrhu pribavljanja dokumentacije potrebne za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole.

 

Rok za izradu gore navedene investiciono-tehničke dokumentacije je 60 radnih dana od dana zaključenja Ugovora.

U ovom projektu kao investitor se pojavljuju dva preduzeća, Niskogradnja Marjanović“ D.O.O. i RŽR „Ljubija“ A.D. iz Prijedora.

 

Prijedor, 28.03.2017. godine.

 

Rekonstrukcija i obnova Ulice Vuka Karadžića u Prijedoru

El. pošta Štampa PDF

U Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta koji je usvojen 2015. godine između ostalog predviđena je i rekonstrukcija Ulice Vuka Karadžića. Rekonstrukcija pomenute ulice će se obavljati u dvije faze. Prva faza će obuhvatiti radove u sekciji 1 i 2.  Sekcija 1 obuhvata prostor između Ulice Petra Petrovića Njegoša i Ulice Miloša Obrenovića. Ukupna površina ove sekcije je 4.030 m2 a dužina 230 m, širina kolovozne trake je 6 m a širina pješačke staze je 2,4 m. Sekcija 2 obuhvata prostor između Ulice Miloša Obrenovića i Ulice Nikole Pašića. Ukupna površina ove sekcije je 4.691 m2 a dužina 240 m, širina kolovozne trake je 6 m a širina pješačke staze je 1,6 m. Rekonstrukcija Ulice Vuka Karadžića obuhvatiće sledeće:

- zamjena postojećeg kanalizacionog kolektora

- izgradnja novog sistema površinske odvodnje, atmos. kolektora i slivnika

- zamjena instalacija daljinskog grijanja u obuhvaćenoj zoni

- zamjena niskonaponske i srednjenaponske infrastrukture

- zamjena ulične rasvjete

- zamjena kablovske kanalizacije

- sanacija oštećenih i sadnja novih stabala u drvoredu

- izgradnja novih kolovoznih i pješačkih površina

Sekcija 3 koja obuhvata prostor između ulica Nikole Pašića i Prote Meteje Nenadovića, ukupne dužine 222 m i površine 3.523 m2 će biti rekonstruisana u drugoj fazi.

Investitor projekta rekonstrukcije je Grad Prijedor a JP Zavod za izgradnju grada - Prijedor je za ovu investiciju uradio Idejni i Glavni projekat.

Prijedor, 17.04.2016. godine.

 

Još jedna stambena zgrada za zbrinjavanje socijalno-ugrožene kategorije stanovništva

El. pošta Štampa PDF

U naselju Raškovac u Ulici Muharema Suljanovića u Prijedoru će uskoro biti izgrađena još jedna stambena zgrada spratnosti Su+Pr+P2+Pk za zbrinjavanje socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Ovaj stambeni objekat ukupne površine oko 2.000 m2 dimenzija 25 x 16 m sa 20 stambenih jedinica će biti lociran na zemljištu označenom kao k.č. 493/1 K. O. Prijedor 1. Troškove izgradnje i ovog objekta će snositi Grad Prijedor.

JP Zavod za izgradnju grada - Prijedor je za ovaj objekat uradio Glavni projekat kao i Urbanističko-tehničke uslove.

Prijedor, 15.04.2016. godine.

 

Nova stambena zgrada za zbrinjavanje socijalno-ugrožene kategorije stanovništva

El. pošta Štampa PDF

U Prijedoru će u narednom periodu biti izgrađena još jedna stambena zgrada u Ulici Meše Selimovića. Ovaj objekat je namijenjen za zbrinjavanje socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Stambena zgrada spratnosti Su+P5 i površine 3.140 m2 će biti locirana na zemljištu površine 835 m2 na k.č. 843 K. O. Prijedor 1 (novi predmjer) u naselju Pećani. Objekat će imati ukupno 50 stambenih jedinica sa svim pratećim sadržajima: parking prostorom, trafo-stanicom, vrelovodnim i hidrotehničkim priključcima.

JP Zavod za izgradnju grada - Prijedor je za ovaj objekat uradio Urbanističko-tehničke uslove i Glavni projekat. Investitor objekta je Grad Prijedor.

Prijedor, 12.04.2016. godine.

 

Izgradnja novog tržnog centra za potrebe preduzeća Sanprom trade d.o.o. Prijedor

El. pošta Štampa PDF

Preduzeće Sanprom trade D.O.O. iz Prijedora je sa JP Zavod za izgradnju grada Prijedor sklopio ugovor o izradi investiciono tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju novog poslovnog objekta – tržnog centra. Ovaj objekat, sa svim pratećim sadržajem, će se graditi u Prijedoru pored magistralnog puta M-4 na zemljištu označenom sa k.č. broj 3555/1, 3552/2, 3558/6, dio k.č. broj 3558/1 i dio k.č. broj 3558/4 K.O. Prijedor 2.

Objekat budućeg tržnog centra će biti ukupne površine 2.000 m2 i lociran na građevinskoj parceli površine Pcca 4.956 m2.

JP Zavod za izgradnju grada će u ovoj investiciji raditi na:

Izradi Idejnog rješenja tržnog centra na lokaciji pored magistralnog puta M-4,

Izradi Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju ovog poslovnog objekta,

Izradi Glavnog projekta za sve faze izgradnje tržnog centra arhitektonska, konstruktivna, mašinska, elektro faza i faza hidro instalacija,

Izradi Projekta eksterijera prostora oko navedenog objekta,

Izradi Mjera zaštite od požara

Vođenju stručnog nadzora tokom radova na izgradnji navedenog poslovnog objekta, za sve faze izgradnje.

Prijedor, 10.11.2015. godine

 

Izgradnja novog i rekonstrukcija postojećeg poslovnog objekta u preduzeću Masterwood d.o.o. Prijedor

El. pošta Štampa PDF

JP Zavod za izgradnju grada Prijedor je u oktobru mjesecu 2015. godine sa preduzećem Masterwood D.O.O. iz Prijedora potpisao ugovor o izradi kompletne dokumentacije potrebne za izgradnju novog poslovnog objekta koji se nalazi kraj magistralnog puta Prijedor - Banja Luka u naselju Kozarac. Predmet ovog ugovora je:

  • Izrada Urbanističko-tehničkih uslova o mogućnostima rekonstrukcije i sanacije dijela postojećeg poslovnog objekta površine 2.000 m2,
  • Izrada Urbanističko-tehničkih uslova o mogućnosti izgradnje kotlovnice i sušare površine 150 m2,
  • Izrada Urbanističko-tehničkih uslova o mogućnostima izgradnje poslovnog objekta na postojećim temeljima površine 238 m2,
  • Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i sanaciju dijela postojećeg poslovnog objekta površine 2.000 m2 po svim fazama: arhitektonska, konstruktivna, hidro faza, mašinska faza i faza elektroinstalacija,
  • Izrada Glavnog projekta za izgradnju sušare, kotlovnice i skladišta,
  • Izrada Projekta vanjskog uređenja na površini od 3.420 m2,
  • Vođenje stručnog nadzora tokom radova na sanaciji i rekonstrukciji postojećeg objekta, izgradnje sušare, kotlovnice i skladišta, za sve faze izgradnje.

Prijedor, 10.10.2015. godine

 

Počela izgradnja nove zgrade za smještaj porodica boračko-invalidske kategorije u Prijedoru

El. pošta Štampa PDF

U Prijedoru je počela izgradnja još jednog stambenog objekta namijenjen za zbrinjavanje korisnika boračko-invalidske kategorije u Prijedoru. Ovaj objekat sa ukupno 42 stambene jedinice je jedan od objekata iz Programa trajnog stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija u Prijedoru. Objekat će biti izgrađen u naselju Pećani na lokaciji pored već postojećeg stambeno-poslovnog objekta iste namjene.

Glavni projekat za ovaj stambeni objekat spratnosti Su+Pr+6 i ukupne BGP cca 3.360 m2 je izradio Zavod za izgradnju grada - Prijedor.

Prijedor, 15.09.2015. godine

 

Projekat rekonstrukcije i dogradnje Vatrogasnog doma u Prijedoru

El. pošta Štampa PDF

Prijedorska profesionalna vatrogasna jedinica, koja zapošljava 32 vatrogasca, će uskoro dobiti savremeniji i funkcionalniji objekat. Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija već postojećeg objekta kao i dogradnja novog objekta u sklopu kojeg će biti nova osmatračnica spratnosti P+2, pet novih garaža za smještaj vatrogasnih vozila i ulazna nadstrešnica.

JP Zavod za izgradnju grada Prijedor je u okviru ove investicije zadužen za izradu urbanističko-tehničke dokumentacije te izradu Glavnog projekta po svim fazama: arhitektonska, konstruktivna, elektro faza, faza vodovoda i kanalizacije. Objekat vatrogasnog doma spratnosti P+1 BGP 1.532 m2 je smješten u Ulici Branislava Nušića u Prijedoru a ukupna vrijednost ove investicije je 700.000 konvertibilnih maraka.

Prijedor, 6.05.2015. godine

 

Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Ulici Petra Petrovića Njegoša u Prijedoru

El. pošta Štampa PDF

U Prijedoru je planirana izgradnja još jednog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+5+Pe. Objekat će biti izgrađen u Ulici Petra Petrovića Njegoša. Investitor ovog objekta je Stakić Milorad sa kojim je JP Zavod za izgradnju grada Prijedor zaključilo Ugovor o izradi neophodne investiciono-tehničke dokumentacije.

Prije početka izgradnje ovog objekta JP Zavod za izgradnju grada Prijedor će izraditi sledeću dokumentaciju: Idejno rješenje, Glavni projekat (sve faze), Projekat enterijera i Elaborat zaštite od požara.

Prijedor, 24.03.2015. godine

 

Izgradnja novog poslovnog objekta za potrebe preduzeća Brčko gas d.o.o. iz Brčkog

El. pošta Štampa PDF

U Prijedoru je danas 14. januara 2015. godine između preduzeća Brčko gas iz Brčkog i JP Zavod za izgradnju grada Prijedor, potpisan Ugovor o izradi investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta u Prijedoru. Ovaj ugovor obuhvata izradu Idejnog projekta, Glavnog projekta, Projekta eksterijera i Elaborata zaštite od požara. Ugovorom je takođe obuhvaćeno i vođenje stručnog nadzora po svim fazama izgradnje objekta kao i obavljanje svih stručno-administrativnih poslova neophodnih za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole.

Ovaj multifunkcionali objekat spratnosti P+2 će biti lociran u Vidovdanskoj ulici u Prijedoru na građevinskoj parceli površine 2.880 m2. Osnovna namjena objekta je snabdjevanje gorivom motornih vozila a pored toga objekat će imati i niz drugih sadržaja kao što je ugostiteljstvo, trgovina, uslužno zanatstvo i administracija.

Prijedor, 14.01.2015. godine

 
Strana 1 od 4

Pretraga sajta

Linkovi